Integritetspolicy

Bakgrund

Bolander & Co värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Bolander & Co. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Bolander & Co samlar in och hur denna används.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Som kontaktperson åt ett företag eller organisation som Bolander & Co har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och vilken typ av befattning du har på företaget eller i organisationen.

Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer.

I de fall du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring som är tecknad av ett företag eller en organisation som Bolander & Co har ett förmedlaruppdrag åt, behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation.

Varifrån kommer uppgifterna?

Bolander & Co hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från företag som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, en medlemsorganisation och/eller ett företag som agerar gruppföreträdare.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att du omfattas av ett försäkringsförmedlingsuppdrag kopplat till arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning eller ett uppdrag via dig. Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera aktuella försäkringar och tjänster samt leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och typ av befattning vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Bolander & Co:s lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal vi har med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, eller direkt med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna Bolander & Co behandlar om dig kan skickas till det försäkringsbolag där försäkring tecknas och till din arbetsgivare. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Bolander & Co behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att fullgöra Bolander & Co:s uppdrag.

Hur skyddar vi din personliga information?

Bolander & Co vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Gällande säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Bolander & Co, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta Bolander & Co på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post.

Kontaktuppgifter

Leif Bolander & Co AB
Dragarbrunnsgatan 39
732 20 Uppsala
info@bolander.se

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. www.datainspektionen.se