Tillsyn och ansvar

Förmedlarbolaget

Leif Bolander & Co AB, här kallat Bolander & Co, org.nr 556084-6346, Box 1027, 751 40 Uppsala, besöksadress: Dragarbrunnsgatan 39, telefon: 018-56 71 00, fax: 018-13 31 75, webbplats: www.bolander.se, e-post: fornamn.efternamn@bolander.se.

Med förmedlare avses fysisk person anställd hos Bolander & Co med rätt att förmedla försäkring.

Registrering och tillsyn

Bolander & Co är registrerat hos Bolagsverket att förmedla skadeförsäkring.
Uppgifter om registrering kan inhämtas hos Bolagsverket, 851 81 SUNDSVALL, telefon:
0771-670 670, fax: 060-12 98 40, webbplats: www.bolagsverket.se, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och skall på begäran upplysa om en anställd hos Bolander & Co har tillstånd att förmedla försäkringar och om eventuella begränsningar finns rörande slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om Finansinspektionen: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, telefon: 08- 787 80 00, fax: 08 -24 13 35, webbplats: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se

Ansvar

Om Bolander & Co uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag om försäkringsdistribution (SFS 2018:1219) är Bolander & Co ersättningsskyldig för skada som därigenom drabbar Kunden. Om Kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Bolander & Co:s skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur meddelad obligatorisk ansvarsförsäkring. Försäkringsgivare är AIG Europe S.A., försäkringsnummer 111-4943. Högsta ersättningen som kan lämnas ur ansvarsförsäkringen är 1 120 200  Euro per skada och 4 480 800 Euro per år. Direktkrav kan ställas till ansvarsförsäkringsgivaren enligt ovan.

Klagomålshantering

Om Kunden vill framställa klagomål till Bolander & Co skall kontakt tas med klagomålsansvarig hos förmedlaren. Klagomålsansvarig är Mattias Bolander telefon 018-56 71 00. Finansinspektionen är underrättad om vem hos Bolander & Co som är utsedd till klagomålsansvarig.

Bolander & Co har en upprättad policy och instruktioner för klagomålshantering som samtliga anställda på företaget har tagit del av. Svar till klagande alternativt besked om fortsatt handläggning av ärendet lämnas snarast möjligt dock senast inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot.

Vägledning om Kunden vill framställa klagomål finns även att hämta hos Svenska försäkringsmäklares förening, webbplats: www.sfm.se.